پارچه بیمارستانی شامل پارچه هایی می شود که در صنعت پزشکی استفاده می شود

پارچه اسپان باند (3)

پارچه تترون بیمارستانی (1)

پارچه چاپی (2)

ترگال و کجراه سفید (2)

ترگال وکجراه بیمارستانی (3)

فلامنت پنبه (1)

فلامنت فلامنت (1)