پارچه پرشیا مکانیک (1)

پارچه پیراهنی (1)

پارچه تترون (1)

ترگال کجراه مدارسی (1)

ترگال مدارسی (1)